Usługi doradcze

Oferujemy doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na realizację projektów z programów regionalnych, krajowych i europejskich oraz finansowania pomostowego (kredyty, pożyczki, leasing na sfinansowanie przedsięwzięcia do momentu rozliczenia dotacji).

 

Zakres oferowanych usług doradczych obejmuje:

  • Monitoring dostępnych funduszy regionalnych, krajowych, europejskich (w tym Horyzont 2020, COSME), w ramach których oferujemy Państwu bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe, celem uzyskania precyzyjnych informacji na temat interesujących zagadnień z zakresu funduszy unijnych oraz bezpłatny newsletter o tematyce funduszy unijnych,
  • Analizę źródeł pozyskania dotacji unijnej na realizację projektu z programów regionalnych, krajowych i europejskich w zależności od rodzaju projektu i wielkości wnioskodawcy doradztwo w planowaniu przedsięwzięcia i dobór optymalnego programu z funduszy pomocowych,
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację - wniosku wraz z załącznikami, studium wykonalności, biznes planu, raportu/oceny oddziaływania na środowisko oraz finansowania pomostowego (wnioski o kredyt, pożyczkę, leasing),
  • Obsługę procesu ubiegania się o dotację - doradztwo przy skompletowaniu niezbędnych załączników formalnych przez Zamawiającego, opieka merytoryczna, konsultacje, uzupełnienia, przygotowanie stanowisk i odpowiedzi dla odpowiednich instytucji do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
  • Kompleksowe doradztwo podczas realizacji dotowanego projektu - doradztwo w zakresie organizacji/metodyki zarządzania i sposobu funkcjonowania projektu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, raportowanie postępów w realizacji projektu, przegląd i opiniowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, wsparcie Zamawiającego na etapie wykonawstwa i odbioru prac projektu, nadzór nad Wykonawcą prac inwestycyjnych,
  • Rozliczenie finansowe projektu i sprawozdawczość - prowadzenie dokumentacji finansowej projektu, przygotowanie wniosków o płatność, opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przygotowanie i bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji, przygotowanie korespondencji z instytucją zarządzającą, związanej z realizacją i rozliczaniem inwestycji,
  • Świadczenie usług eksperckich z zakresu zamówień publicznych - doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również wsparcie Zamawiającego w procedurze wyboru Wykonawców w ramach zamówień publicznych, a w szczególności: opracowanie dokumentacji formalno-prawnej uwzględniającej przygotowanie instrukcji dla Wykonawców oraz projektu umowy w konsultacji z Zamawiającym, konsultacja merytoryczna przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia, wsparcie zamawiającego na etapie oceny ofert i wyboru Wykonawcy,
  • Pomoc podczas kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: pomoc podczas kontroli w zakresie opracowania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów, przygotowania stanowiska wobec informacji pokontrolnej, przeprowadzenie skutecznej procedury odwoławczej, przygotowanie pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu do kontaktów z kontrolerami.