Usługi doradcze

Obsługa prawna projektów unijnych:

  • przygotowywanie opinii prawnych, projektów pism i umów,
  • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów i wytycznych Instytucji Zarządzającej,
  • udzielanie konsultacji, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w związku z działaniami projektowymi,
  • uczestniczenie w rokowaniach i negocjacjach z Wykonawcami usług i dostaw, realizowanych w ramach projektu,
  • uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu oraz naradach roboczych związanych z  realizacją projektu.

 

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby notyfikacji pomocy publicznej projektów w Komisji Europejskiej:

  • przygotowywanie dokumentacji notyfikacyjnej,
  • obsługa procesu notyfikacji obejmująca obsługę wyjaśnień i uzasadnień projektu, odpowiedzi na pytania  Komisji Europejskiej,
  • wykonywanie koniecznych analiz oraz prac koniecznych do przygotowania korekt dokumentacji notyfikacyjnej.