Usługi doradcze

Oferowane doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych obejmuje:

  • analizę formalną dokumentacji przetargowej uzyskanej od zamawiającego (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, itp.) pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  • pomoc w wyjaśnianiu zapisów dokumentacji przetargowej, formułowanie wniosków o wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pomoc we właściwym przygotowaniu ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • korzystanie ze środków ochrony prawnej: sporządzanie protestów i odwołań, reprezentacja.
  • audyt i tworzenie procedur ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.